Δημοσιεύτηκε στις 9 Δεκ 2020

Ελένη Θ. Καρατσαλίδου-Μουρελάτου/Δικηγορικό Γραφείο-Attorney at law Eleni Th.Karatsalidou-Mourelatou/LLM

Δικαίωμα πρόσβασης σε ιατρικό φάκελο ασθενούς.
Δικαίωμα πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο ασθενούς έχει μόνο ο ίδιος ο ασθενής, ο νόμιμος αντιπρόσωπός του (γονέας, δικαστικός συμπαραστάτης ή προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης) ή νομίμως εξουσιοδοτούμενο από τον ασθενή πρόσωπο (πληρεξούσιος δικηγόρος).Πέραν των προσώπων αυτών, αν ένας τρίτος ζητήσει πρόσβαση σε στοιχεία του ιατρικού φακέλου ασθενούς, πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση προς το νοσηλευτικό ίδρυμα και να επικαλεστεί, μεταξύ άλλων, τον σκοπό για τον οποίο ζητεί τη χορήγηση των δεδομένων.Στη συνέχεια, το νοσηλευτικό ίδρυμα πρέπει να διαβιβάσει τη σχετική αίτηση στην Αρχή και να ζητήσει την έκδοση σχετικής άδειας (άρθρο 7 του ν. 2472/1997).
lawspot.gr
Επικοινωνήστε μαζί μας
Το μήνυμα στάλθηκε. Θα σας απαντήσουμε σύντομα.